Udsigt til børnebørn løste landbofamilies bodeling

SKILSMISSE – 2 ægtefæller blev separeret ved dom. Umiddelbart efter dommen underskrev parterne en bodelingsoverenskomst, som 2 år senere blev tilsidesat ved en dom, idet domstolen fandt at bodelingsoverenskomsten ikke var bindende for hustruen.

 

Bodelingen blev herefter genoptaget, og skifteretten afsagde en dom, som blev anket til landsretten.

Der var uenighed om følgende punkter:

  • Værdiansættelsen af en landbrugsejendom samt tidspunktet for værdiansættelsen
  • Hvorvidt der i bodelingsoverenskomsten skulle fastsættes driftsherreløn for tiden efter skæringsdatoen
  • I hvilket omfang fiktive lejeforpligtelser kunne medtages som udgift
  • Værdiansættelse af kreaturer, som ikke længere fandtes
  • Værdiansættelse af nogle heste, som ikke længere fandtes
  • Værdiansættelse af udstyr til heste
  • Passivering af latente skattebyrder
  • Passivering af eventuel skyldig jordleje til den ene ægtefælles mor
  • Passivering af momsreguleringsforpligtelse

Skifteretten afsagde dom efter et halvt år, sagen blev anket til landsretten umiddelbart efter og sendt til retsmægling efter to måneder. Sagen blev afsluttet med forlig efter ca. 3½ times retsmægling.

Et stor del af tiden under retsmæglingen blev brugt på de 2 kompetanters kommende barnebarn. De skulle være bedsteforældre for første gang, og de postive forventninger kunne ikke skjules. Netop de nye fremtidsudsigter var afgørende for retsmæglingens positive afslutning.

5 års kamp blev forligt, og 2 kommende glade bedsteforældre forlod mødet.

REGLER FOR MEDIATION

PRISER

HENT KLAUSUL

ETISK REGELSÆT

BESTIL UDPEGNING

CASE 1 – ENTREPRISE

CASE 2 – SHIPPING

CASE 3 – KONTRAKT

CASE 4 – KONKURRENCEKLAUSUL

CASE 5 – KONTRAKT

CASE 6 – NABOFORHOLD

CASE 7 – ERSTATNING

CASE 8 – HONORAR

CASE 9 – IT

CASE 10 – ANSÆTTELSE

CASE 11 – AFSKEDIGELSE

CASE 12 – BODELING

CASE 13 – SKILSMISSE

CASE 14 – ENTREPRISE

CASE 15 – FORÆLDREMYNDIGHED

CASE 16 – BORTVISNING


Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066 / Ansvarsfraskrivelse