UK

Mediation kan spare byggebranchen for et milliardbeløb

I disse dage mødes repræsentanter for den samlede byggebranche og forhandler fremtidens konfliktløsningssystem på plads. Hidtil har branchen løst størstedelen af deres konflikter ved voldgift, som svarer til en privat domstol. Erfaringer fra udlandet – ikke mindst Norge og England viser imidlertid, at den danske byggebranche kan spare både tid og penge, hvis branchen tør gå nye veje i løsningen af branchens konflikter.

Juridiske konflikter og retssager tynger byggebranchen, endda meget voldsomt. Man anslår, at det koster byggebranchen omkring 2,2 mia. kroner om året, hvilket svarer til hele 22 procent af branchens resultat efter skat.

I mediation bistår en neutral tredjepart – en mediator – parterne med selv at nå frem til en aftale. Ca. 70% af alle mediationer afsluttes med en aftale og den resterende del har ofte ført til en afklaring af stridspunkter og enighed om den videre proces.I gennemsnit løber en voldgiftssag i 19 mdr. og koster 314.000 kr., mens en konflikt løst via mediation i gennemsnit løber i 2-3 måneder og koster 50.000 kr.

England og Norge viser vej

I England er mediation en integreret del af det engelske retssystem. Også i byggesektoren, hvor den specialiserede byggesagsdomstol, Technology and Construction Court, skal opfordre parterne til at afsøge alternativ konfliktløsning f.eks. i form af mediation før en sag fremlægges ved rettet. Parterne er ligeledes juridisk forpligtede til at overveje mediation, og kan blive pålagt betydelige omkostninger ved at nægte at deltage i mediation.

I Norge, hvor man har et aftalesystem for byggeriet, som på mange måder ligner det danske, har man taget skridtet indført mediation i byggeriets standardaftaler. Udover at mediation indgår som et formaliseret skridt inden voldgift har nordmændene også ønsket at forebygge konflikter ved at implementere en bestemmelse om projektintegreret mediation, hvor mediator følger projektet fra start og kan tage konflikterne i opløbet.

Mediationsinstituttet har indsamlet både data og interviews fra udlandet og administrerende direktør Louise Lerche-Gredal mener, at der er meget vi kan lære af udlandet:

”Der er meget vi kan lære af  de udenlandske erfaringer. Både de gode og de dårlige. Vi kan blandt andet se, at en forudsætning for succes er veluddannede og fagligt kompetente mediatorer, som kan skabe tillid til processen. Derudover er det væsentligt, at drøfte hvilken form for mediation vi ønsker i Danmark, så vi ikke risikerer en glidebane, hvor retssikkerheden sættes over styr.  

Det er desuden nødvendigt, at sikre, at mediation ikke blot bliver en hensigtserklæring som parterne fravælger når tingene brænder på. Hvis mediation skal rykke noget for branchen, skal processen ikke uden videre kunne fravælges når parterne farer i flint”, udtaler Louise Lerche-Gredal.

Over de seneste år har byggebranchen vist stigende interesse for mediation og Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlægsvirksomhed har siden 2014 samarbejdet med Mediationsinstituttet om udbredelse af mediation. Louise Lerche-Gredal siger videre, ”Vi håber, at branchen har modet og viljen til at gå nye veje og tror på at mediation i byggeriets konflikter ville skabe værdi ikke blot for parterne, men for hele samfundet.”

Forskningsprojekt sat i søen

Mediationsinstitut har med økonomisk støtte fra Grundejernes investeringsfond iværksat et projekt, som skal vise, hvordan vi kan få bedre, hurtigere og billigere konfliktløsning i den danske byggebranche. Projektet løber fra januar til september og er delt op i 6 faser med hver har sin delanalyse. Den første delanalyse ”Udlandets erfaringer med mediation” findes på www.mediationsinstituttet.dk, og her kan man følge de kommende faser af projektet.

 

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066