UK

Mediationsklausuler

En klausul om mediation kan spare virksomhederne for millioner i retssagsomkostninger. Mediationsinstituttet rådgiver om anvendelse og implementering af mediationsklausuler i kontraktsforhold.

Du kan på forhånd sikre dig, at evt. konflikter forsøges løst via mediation, inden de ender i retten eller voldgift. Mediationsinstituttet har udarbejdet  mediationsklausuler, der frit kan sættes ind i kontrakten.

 

MI Mediationsklausul – almindelig:

 

Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med nærværende aftale, skal søges løst ved mediation gennem Mediationsinstituttet (www.mediationsinstituttet.dk) og skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet.

Når en tvist efter en eller flere parters opfattelse er opstået mellem parterne, er hver af parterne berettiget til at indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation. 

Mediationen indebærer ikke afkald på at bruge retsmidler som arrest og fogedforbud og er ikke til hinder for, at en part anlægger en retssag ved domstolene i overensstemmelse med det anførte nedenfor, eller indleder andre retslige skridt i anledning af den opståede tvist for at undgå retsfortabende passivitet eller forældelse.

Hvis tvisten ikke løses ved gennemført mediation, er hver af parterne berettiget til at kræve tvisten afgjort ved de danske domstole.

MI Mediationsklausul – Platform to Business

 

Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne aftale, skal først søges løst gennem klageproceduren, der er offentliggjort heri.

Hvis tvisten ikke løses fuldstændigt gennem klageproceduren, kan tvisten af [Erhvervsbrugeren] henvises til mediation gennem Mediationsinstituttet (www.mediationsinstituttet.dk) og skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for behandling af sager ved mediationsinstituttet.

For at indlede mediationen skal en part give skriftlig meddelelse til den anden part(er) til tvisten og herefter indgive begæring til Mediationsinstituttet om påbegyndelse af mediation. 

Mediationen indebærer ikke afkald på at bruge retsmidler som arrest og fogedforbud og er ikke til hinder for, at en part anlægger en retssag ved domstolene i overensstemmelse med det anførte nedenfor, eller indleder andre retslige skridt i anledning af den opståede tvist for at undgå retsfortabende passivitet eller forældelse.

Hvis tvisten ikke løses ved gennemført mediation, er hver af parterne berettiget til at kræve tvisten afgjort ved de danske domstole.

 

Mediationsklausulerne kan downloades her:

MI Mediationsklausul – almindelig

MI Mediationsklausul – platform to business

 

 Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066