UK

Lisbeth Darling Wegener

Kompetencer

Arveret
Familieret
Bodelinger ved skilsmisse
Dødsbobehandling
Ejer- og andelsboligforeninger

Uddannelse

Det Danske Advokatsamfunds Mediatoruddannelse

Øvrige uddannelser og kurser

2004 - Advokatsamfundets Mediatoruddannelse
2009 - Domstolsstyrelsens efteruddannelse for retsmæglere
2008 - Retsmægling - partsadvokatens rolle, Advokatsamfundet
20012 - Domstolsstyrelsens efteruddannelse for retsmæglere
2012 - Mediatoradvokater, København
2012 - Forhandling i mediation og retsmægling, Danske Mediatoradvokater
2014 - Konfliktløsning – enneagrammet et redskab, Konsulentfirmaet la Cour & Rode
2015 - Domstolsstyrelsens Retsmæglerworkshop
2016 - Netværksdag for danske mediatorer, Mediationsinstituttet m.fl.
2017 - Netværksdag for danske mediatorer, Mediationsinstituttet m.fl. Lexau, Danske Mediatoradvokater

Anden erfaring

Jeg har som partner drevet advokatvirksomhed siden 2007 – og lige siden 2004 har jeg sideløbende med mit virke som advokat arbejdet som mediator, og jeg medierer løbende i 15-20 sager om året.

Jeg blev i 2008 antaget af Domstolsstyrelsen som retsmægler og har siden da fungeret som retsmægler ved Østre Landsretskreds og med mit primære virke for Retten i Næstved. Dermed udpeges jeg løbende som retsmægler i verserende retssager, der vedrører mange forskelligartede tvister inden for både privatretlige og erhvervsretlige sagsområder om blandt andet familie- og arveret, bodelinger i forbindelse med skilsmisse, arve- og nabostridigheder samt ansættelsessager, fejl og mangler ved fast ejendom og tvister om samarbejde og af økonomisk karakter mellem erhvervsdrivende.

Jeg har i flere år, såvel inden som efter jeg blev antaget som retsmægler, medieret i sager, hvor parterne selv har rettet henvendelse. Jeg har således fortsat mediationsforløb med parter, der i stedet for at benytte den gængse vej gennem systemet i form af Familieretshuset og domstolene ønsker en løsning, de selv har indflydelse på. Dette er fortiden endnu mere aktualiseret i en tid, hvor ventetiden på at få en sag behandlet i systemet er meget lang, og hvor konsekvenserne af covid-19 efterlader stor usikkerhed om fremtiden. Som partsrepræsentant har jeg også deltaget og bistået klienter i et utal af mediationer.

Jeg har opbygget en solid erfaring som mediator. Det skyldes dels antallet af mediationer, dels at sagstyperne, ligesom de involverede parter samt deres indbyrdes konfliktniveau, har været meget forskelligartede. Ethvert forløb har sit eget særpræg og sine egne udfordringer, hvilket stiller særlige krav til mediators omstillingsparathed og den refleksive model, som er faciliterende og resultatskabende, og som jeg tilbyder parterne, for at de selv får indflydelse på løsningen af deres konflikt.

Desuden oplever jeg at gøre brug af min erfaring som mediator, når jeg også som autoriseret bobehandler i ægtefælleskifter kan inddrage mediation i komplicerede og konfliktfyldte bodelinger – og hvor jeg dermed kan hjælpe parterne med selvstændigt at finde hensigtsmæssige og holdbare løsninger på deres uenigheder. Det lykkes altså ofte også at finde holdbare løsninger i ægtefælleskiftesagerne – og det er min oplevelse, at dette også supplerer mit erfaringsgrundlag som mediator.

Jeg deltager i Danske Mediatoradvokaters efteruddannelse for at vedligeholde og videreudvikle mit faglige niveau inden for mediation. Desuden deltager jeg i Domstolsstyrelsens efteruddannelsestilbud m.fl., og jeg har uddannet mig inden for personlighedsmodellen, Enneagrammet, som jeg anvender som værktøj i forbindelse med menneskeforståelse, kommunikation og samarbejde.

Jeg er medlem af Danske Advokater og specialeforeningerne Danske Mediatoradvokater samt Danske Familieadvokater, hvori jeg er næstformand.

Lisbeth Darling Wegener

Ret&Råd Advokater, Slagelse-Næstved
Ndr. Ringgade 70A, 1.
4200 Slagelse
Maglemølle 90
4700 Næstved

Telefon 5856 6114
Mobil 4059 9333
E-mail ldw@ret-raad.dk

https://www.ret-raad.dk/om-ret-og-raad/kontorer/slagelse/lisbeth-darling-wegener


Ydelser

Almindelig mediation

Online mediation via Skype, Teams og Zoom

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
Linkedin
Share on print
Print
Share on email
Email


Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066