UK

Thomas Samsø Bloch

Kompetencer

Mediation af erhvervstvister
Kontraktsret
Entreprise, byggeri og fast ejendom
Ansættelsesret
Separation/skilsmisse

Uddannelse

Mediator.dk (v. Hans Boserup)

Øvrige uddannelser og kurser

Mediation og mægling - partsadvokat (underviser), Danske Advokater, Online (2020)
Mediation og mægling i kommercielle tvister (underviser), Danske Advokater, København (2010)
Negotiation masterclass “the quickest route to influence”, CEDR, London, UK (2019)
Programme on Negotiation, Harvard, PON Global, Aarhus (2019)
Managing the human element in complex mediations and negotiations, Rooney & Ross, Danske Advokater, København (2019)
Aktiv lytning som forhandlingsredskab, Danske Advokater, Købehavn (2019)
Workshop for erfarne mediatorer, Danske Advokater, København (2019)
Forhandling for mediatorer, Mediatoradvokater, København (2019)
Mediation og mægling I byggeriet (underviser), Danske Advokater, København (2019)
Fagdage: Brancheudvikling – Et kig ind i fremtidens konflikthåndtering (underviser), Danske Advokater, København og Aarhus (2019)
Den betroede rådgiver, Danske Advokater, København (2018)
Mediation og mægling I erhvervssager (underviser), Danske Advokater, København (2018)
Mastering Mediation, CIArb, London (2018)
Mediation in a changing World, CIArb, London (2017)
Hvorfor eskalerer konflikter under advokaters håndtering, Mediatoradvokater, København (2017)
Soft skills in Mediation – Træningsseminar, Danske Advokater, København (2017)
Emotionel Intelligens (EQ), Mediatoradvokater, København (2017)
Forretning i mediation – byggeri og anlæg, Mediatoradvokater, Aarhus (2017)
Netværksdag for danske mediatorer, Mediatoradvokater m.fl., Trinity (2016)
Hjernen som med- og modspiller, Mediatoradvokater, København (2016)
Projektiv identifikation i mediation og forhandling, Mediatoradvokater, Nyborg (2016)
Training workshop – Family mediation, Brown & Kershen, London (2016)
Den mindfulde mediator og hjerneforskning, Mediatoradvokater, København (2015)
Den juridiske identitets sproglige dimension, AdvokatForeningen, Helsingør (2015)
Strategisk konflikthåndtering i Byggeri og anlæg, Mediationsinstiuttet og Voldgiftsnævnet, København (2015)
Transformativ mediation – Træningsseminar, Mediatoradvokater, Havreholm Slot (2015)
Transformativ mediation, Mediatoradvokater, København (2013)
Forhandling i mediation og retsmægling, Mediatoradvokater, København (2012)
Retsmægling – workshop, Mediatoradvokater, København (2012)
Workshop om mediation, Mediatoradvokater, København (2010)
Brush-up kursus i mediation og retsmægling, Mediatoradvokater, København (2009)

Anden erfaring

Thomas Samsø Bloch er mediator, forhandlings- og mediationsrådgiver og advokat med base i Hovedstadsområdet.

Han har stor erfaring i konstruktiv konfliktløsning og interessebaserede forhandlinger og har praktiseret som mediator siden 2008. Han har medieret civile- og kommercielle sager, byggesager, familie- og ansættelsessager og deltaget ved adskillige mediationer og retsmæglinger som partsadvokat. Som advokat har Thomas primært beskæftiget sig med erhvervsrådgivning, køb og salg af fast ejendom og entrepriseret og har rådgivet og bistået såvel bygherrer som entreprenører og byggerådgivere i byggerelaterede tvister. 

Thomas er tillige tilknyttet som mediator ved Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg og som retsmægler ved Østre Landsretskreds og Helsingør ret. Derudover er han tillige mediator ved the Global Mediator Panel under FN’s ombudsmandskontor for UN funds and programs (UNDP, UNFPA, UNICEF, UNOPS and UN-Women.)

Thomas var tidligere direktør for Mediationsinstituttet, hvor han har arbejdet for at fremme- og øge kendskabet til mediation i Danmark. Derudover underviser han i mediation og forhandling og er medforfatter til bogen og podcastserien “Løsningens labyrint – advokaters oplevelser med mediation”, som giver et indblik i brugen af ​​kommerciel mediation i juridiske tvister i Danmark. Thomas desuden medlem af Danske Advokaters repræsentantskab og brancheudviklingsudvalg.

Thomas var tidligere formand for- og nuværende bestyrelsesmedlem af Danske Mediatoradvokater. Han har derudover været næstformand i Mediationsinstituttet samt formand for advokatforeningen i Helsingørs retskreds.

Thomas er uddannet jurist ved Københavns Universitet (1999). Han er desuden uddannet indenfor tværfaglig kommunikation og har deltaget i adskillige indenlandske og internationale mediations- og forhandlingskurser. Thomas taler dansk, engelsk, svensk, norsk og fransk og tilbyder mediation på dansk og engelsk.

Erhvervserfaring:

Indehaver, mediator, advokat (L), forhandlings- og mediationsrådgiver – CPH Mediation & Negotiation fra 2021
Direktør for Mediationsinstituttet fra 2018-2021
Mediator ved the Global Mediator Panel under FN’s ombudsmandskontor for UN funds and programs fra 2020
Retsmægler ved Østre Landsret og Helsingør Ret fra 2016
Mediator fra 2008
Advokat fra 2006

Tillidsposter:

Medlem af Danske Advokaters brancheudviklingsudvalg – fra 2021
Medlem af Danske Advokaters repræsentantskab – fra 2020
Formand – Danske Mediatoradvokater – 2016 – 2017
Næstformand – Mediationsinstiuttet – 2016 – 2017
Bestyrelsesmedlem – Danske mediatoradvokater – fra 2015
Bestyrelsesmedlem – Mediationsinstituttet – 2015 – 2016
Formand – Advokaforeningen Helsingør – 2014 – 2016
Bestyrelsesmedlem – Advokatforeningen Helsingør – 2008 – 2014


Thomas Samsø Bloch is a mediator, negotiation- and mediation advicer and attorney-at-law based in the Greater Copenhagen area.

He has extensive experience in constructive conflict resolution and interest-based negotiations and has practiced as a mediator since 2008.

He has mediated civil and commercial cases, construction cases, family- and employment cases and have represented clients in several mediations and court mediations. As an attorney, he has primarily adviced on commercial matters, real estate and construction. In construction related disputes he has advised and assisted both developers, contractors and consultants.

Thomas is also a mediator at the The Danish Building and Construction Arbitration Board and a court mediator at Eastern High Court and the court of Elsinore. In addition, he is also a mediator at the Global Mediator Panel under the auspices of the UN Ombudsman for UN Funds and Programs (UNDP, UNFPA, UNICEF, UNOPS and UN-Women.)

Thomas was previously the CEO of the Danish Mediation Institute where he worked to promote and increase the knowledge of mediation in Denmark. In addition, he teaches mediation and negotiation and is a co-author of the book and podcast series “The Labyrinth of Solution – Lawyers’ Experiences with Mediation“, which provides an insight into the use of commercial mediation in legal disputes in Denmark. Thomas is also a member of the Association of Danish Law Firms’ Board of Representatives and Industry Development Committee

Thomas is a board member of the Danish Mediatorlawyers (previously chairman), and previously deputy chairman of the Danish Mediation Institute and chairman of the Lawyers  Association in the Court District of Elsinore.

Thomas has a law degree from the University of Copenhagen (1999). He is also trained in interdisciplinary communication and has participated in several domestic and international mediation and negotiation courses. Thomas speaks Danish, English, Swedish, Norwegian and French and offers mediation in Danish and English.

Thomas offers both regular and online mediation as well as international mediation and co-mediation.

Work experience:

Owner, mediator, attorney-at-Law, negotiation- and mediation advicer – CPH Mediation & Negotiation from 2021
CEO of the Danish Mediation Institute 2018-2021
Mediator on the Global Mediator Panel under FN’s ombudsmandskontor for UN funds and programs from 2020
Court Mediator at the Eastern High Court and Elsinore Court from 2016
Mediator from 2008
Attorney-at-law from 2006

Board positions / other experience:

Member of the Association of Danish Law Firms’ Industry Development Committee – from 2021
Member of the Association of Danish Law Firms’ Board of Representatives – from 2020
Chairman – Danish Mediator Lawyers – 2016 – 2017
Deputy Chairman – The Danish Mediation Institute – 2016 – 2017
Board member – Danish Mediator Lawyers – from 2015
Board member – The Danish Mediation Institute – 2015 – 2016
Chairman – Lawyers  Association in the Court District of Elsinore – 2014 – 2016
Board member – Lawyers  Association in the Court District of Elsinore – 2008 – 2014

Thomas Samsø Bloch

CPH Mediation & Negotiation
BLOXHUB, Bryghuspladsen 8, 3. sal
1473 København K
Advokat Thomas Samsø Bloch, Humlebæk Strandvej 77
3050 Humlebæk

Telefon +45 26819570
E-mail tsb@cphmediation.dk

www.cphmediation.dk


Ydelser

Almindelig mediation

Online mediation via Teams, Zoom, Skype

International mediation på Engelsk, Skandinavisk

International co-mediation på Engelsk, Skandinavisk

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
Linkedin
Share on print
Print
Share on email
Email


Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066