Mediation er en hurtig og direkte måde at løse konflikter på

Mediation for private

Mediation er en hurtig og direkte måde at løse konflikter på. Uanset om der er to eller flere parter, løses konflikten ved dialog, hvor målet er at nå frem til en løsning, alle parter er tilfredse med, uanset hvor følelsesladet sagen måtte være.

Sådan foregår mediation

Mediation er en hurtig og effektiv konfliktløsning udenom retten og i fuld fortrolighed. En upartisk mediatoradvokat hjælper parterne til at beskrive problemet, drøfte individuelle løsningsbehov og endelig opstille en række løsningsmuligheder, hvorefter parterne selv bestemmer, hvad der passer dem bedst. Der er en lang række fordele ved at anvende mediation i private sammenhænge. Få løst konflikten, så familielivet kan fortsætte efterfølgende. Mediation ser ikke kun på den juridiske del.

Målet er i fællesskab at finde løsninger, der tager udgangspunkt i parternes interesser og ikke juridiske normer. Du får mulighed for at komme til orde og få indflydelse på løsningen af konflikten, i stedet for at lade en dommer træffe afgørelsen.

De fleste retshjælpsforsikringer dækker også mediation.

Hvor lang tid tager mediation?

En privat konflikt vil typisk forløbe over et eller flere kortere møder. Mediationsinstituttet tilbyder samtidig en særlig hastebehandling, som sikrer, at mediationen er i gang inden for 48 timer og afsluttes indenfor 7 dage.

Kan mediation bruges i min sag?

Mediation kan bruges i en lang række private konflikter bl.a. når det gælder private erstatningskrav, nabostridigheder og meget andet. Se eksempler på anvendelsen af mediation i vores cases nedenfor.

Hvad koster det?

I sager, hvor den ene eller begge parter er private personer er prisen kr. 15.000 + moms. Prisen dækker en halv dags mediation (op til 4 timer) samt sædvanlig forberedelse for mediator.

Hvis der er behov for yderligere tid til at forberede og/eller afslutte sagen, vil denne tid blive faktureret med 2.500 + moms pr. yderligere time.

Hastebehandling

Vælger du hastebehandling, sætter Mediationsinstituttet alle sejl til, så din sag medieres inden for 7 dage fra henvendelsen.

Hastebehandlingen koster et tillægshonorar svarende til 50% af normaltaksten.Eksempler

Flere års nabostrid løst med mediation i haven

I en ejerforening var medlemmerne kommet op at toppes om vedligehold, administration, betalinger, anvendelse og afgrænsning af fællesarealer. Det sidste vedrørte både bygning og en større parklignende have med gamle frugttræer.

Uenigheden havde stået på i flere år og havde givet en dårlig og fastlåst stemning. Uenigheden medførte også, at der blev oparbejdet restancer til ejerforeningen…


Udsigt til børnebørn løste landbofamilies bodeling

2 ægtefæller blev separeret ved dom. Umiddelbart efter dommen underskrev parterne en bodelingsoverenskomst, som 2 år senere blev tilsidesat ved en dom, idet domstolen fandt at
bodelingsoverenskomsten ikke var bindende for hustruen.

Bodelingen blev herefter genoptaget, og skifteretten afsagde en dom, som blev anket til landsretten…


Skilsmisse udløste opsplitning af virksomhed

Et ægtepar skulle skilles efter 35 års samliv. Igennem deres liv havde de sammen opbygget en betydelig produktionsvirksomhed.

De havde begge ledende stillinger i koncernen, hvilket udløste stor uenighed om, hvordan bodelingen skulle foregå og især, hvordan de skulle forholde sig til virksomhedens fremtidige drift.

Sagen verserede ved landsretten og var berammet til domsforhandling…


Skilsmisseforældre vælger mediation

Et forældrepar havde ved skilsmissen fået fælles forældremyndighed over deres barn. Barnet havde adresse hos sin mor.

Faderen havde barnet hver anden weekend og ville gerne have samværet udvidet, et ønske moderen ikke ville imødekomme. Barnet skulle snart begynde i skole, og forældrene kunne ikke blive enige om, hvilken skole barnet skulle gå i. I det hele taget havde de svært ved at kommunikere omkring forhold, der vedrørte barnet.


Forkert øjenskyllevæske årsag til lang tids sygdom og mange smerter

En kvinde havde mistet sit ene øje og fik et øjenimplantat, som det kun med stor vanskelighed lykkedes at få kroppen til at acceptere. Da hendes helbredstilstand om sider var bedre, satte hun sig for at ville ud at rejse, noget hun ikke kunne tillade sig tidligere. Hun henvendte sig til en optiker og oplyste, at hun skulle bruge skyllevæske til at rense sin protese med, mens hun var på rejse. Under rejsen brugte hun væsken, men tilstanden i hendes øje blev betydeligt forværret, og da hun kom hjem, var hun tæt på at miste sin protese. Hun gennemgik et længerevarende sygdomsforløb, inden øjets tilstand på ny var stabilt.


Udpegning

Mediationsinstituttet udpeger mediatoradvokater med den rette
ekspertise, der matcher problemstillingen og jeres ønsker.
Vi formidler kontakt, sikrer at mediator ikke er inhabil
og evaluerer efterfølgende.

 

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066