UK

Mediation er en hurtig og direkte måde at løse konflikter på

Familie

Mediation er en hurtig og direkte måde at løse konflikter på. Uanset hvor følelsesladet konflikten er, er målet  at nå frem til en løsning i dialog, som begge parter er tilfredse med og som tager hensyn til evt. børn.

Sådan foregår mediation

Mediation er hurtig og effektiv konfliktløsning udenom retten i fuld fortrolighed.

En upartisk mediatoradvokat hjælper parterne til at beskrive problemet, drøfte individuelle løsningsbehov og endelig opstille en række løsningsmuligheder, som passer bedst på deres situation og imødekommer deres behov.

Målet er i fællesskab at finde løsninger, der tager udgangspunkt i parternes behov og interesser og ikke i juridiske normer. Du får mulighed for at komme til orde og få indflydelse på løsningen af konflikten, i stedet for at lade en dommer træffe afgørelsen.

Når det gælder forældremyndighedssager eller skilsmisser, er mediation med til at skabe de bedste og mest holdbare løsninger for børnene og mediation anvendes i stigende grad som fast procedure i sager om forældreret.

Der er en lang række fordele ved at anvende mediation i familiesammenhænge, da man i mediation  ikke kun forholder sig til den juridiske del af konflikten, men fx også til, at man skal kunne samarbejde om børnene, selvom man ikke længere skal være sammen.

 

Hvor lang tid tager mediation?

En familiemediation vil typisk forløbe over et til flere kortere møder. Mediationsinstituttet tilbyder samtidig en særlig hastebehandling, som sikrer, at mediationen er i gang inden for 48 timer.

Kan mediation bruges i min sag?

Mediation kan bruges i en lang række familiesager, bl.a. når det gælder skilsmisser, forældremyndighed, arv og meget andet.

Hvad koster det?

Familiesager betales efter, hvor lang tid mediationen tager og afregnes til mediationsinstituttets timetakst á 3.125 inkl. moms med tillæg af et udpegningsgebyr på 3.125 inkl. moms.

Se i øvrigt under priser og regler.

Hastebehandling

Vælger du hastebehandling, sætter Mediationsinstituttet alle sejl til, så I er i gang med mediationen inden for 48 timer fra henvendelsen.

Hastebehandlingen koster et tillægshonorar svarende til 50% af normaltaksten.Eksempler

Udsigt til børnebørn løste landbofamilies bodeling

2 ægtefæller blev separeret ved dom. Umiddelbart efter dommen underskrev parterne en bodelingsoverenskomst, som 2 år senere blev tilsidesat ved en dom, idet domstolen fandt at
bodelingsoverenskomsten ikke var bindende for hustruen.

Bodelingen blev herefter genoptaget, og skifteretten afsagde en dom, som blev anket til landsretten…


Skilsmisse udløste opsplitning af virksomhed

Et ægtepar skulle skilles efter 35 års samliv. Igennem deres liv havde de sammen opbygget en betydelig produktionsvirksomhed.

De havde begge ledende stillinger i koncernen, hvilket udløste stor uenighed om, hvordan bodelingen skulle foregå og især, hvordan de skulle forholde sig til virksomhedens fremtidige drift.

Sagen verserede ved landsretten og var berammet til domsforhandling…


Skilsmisseforældre vælger mediation

Et forældrepar havde ved skilsmissen fået fælles forældremyndighed over deres barn. Barnet havde adresse hos sin mor.

Faderen havde barnet hver anden weekend og ville gerne have samværet udvidet, et ønske moderen ikke ville imødekomme. Barnet skulle snart begynde i skole, og forældrene kunne ikke blive enige om, hvilken skole barnet skulle gå i. I det hele taget havde de svært ved at kommunikere omkring forhold, der vedrørte barnet.


Book en mediator

Mediationsinstituttet udpeger mediatoradvokater med den rette
ekspertise, der matcher problemstillingen og jeres ønsker.
Vi sørger for alt det praktiske, sikrer at mediator er
neutral og upartisk og evaluerer processen, så I får
det bedst mulige grundlag for at løse jeres tvist.

 

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066