Mediation i erhvervslivet

Mediation er en hurtig og direkte måde at løse konflikter på. Uanset om der er to eller flere parter, løses konflikten ved dialog, hvor målet er at nå frem til en løsning, alle parter er tilfredse med, uanset hvor følelsesladet sagen måtte være.

Sådan foregår mediation

En upartisk mediatoradvokat hjælper parterne til at beskrive problemet, drøfte individuelle løsningsbehov og endelig opstille en række løsningsmuligheder. Mediation anvendes i stigende grad af bl.a. internationalt orienterede virksomheder.

Mediation er hurtig og effektiv konfliktløsning udenom retten i fuld fortrolighed. Der er en lang række fordele ved at anvende mediation i private sammenhænge. Få løst konflikten, så familielivet kan fortsætte efterfølgende. Mediation ser ikke kun på den juridiske del.

Målet er i fællesskab at finde løsninger, der tager udgangspunkt i parternes interesser og ikke juridiske normer. Du får mulighed for at komme til orde og få indflydelse på løsningen af konflikten, i stedet for at lade en dommer træffe afgørelsen.

Når det gælder forældremyndighedssager eller skilsmisser, er mediation med til at skabe de bedste og mest holdbare løsninger for børnene.

De fleste retshjælpsforsikringer dækker også mediation.

Hvor lang tid tager mediation?

Typisk vil en erhvervsretslig tvist kunne løses på et til to møder afhængig af sagens omfang. Mediationsinstituttet tilbyder samtidig en særlig hastebehandling, som sikrer, at mediationen er i gang inden for 48 timer og afsluttes indenfor 7 dage.

Kan mediation bruges i min sag?

Mediation kan bruges i en lang række erhvervsmæssige sager, bl.a. når det gælder kontraktforhold, erstatningssager og meget andet. Se eksempler på anvendelsen af mediation i vores cases.

Hvad koster det?

I sager, hvor begge parter er erhvervsdrivende er prisen kr. 25.000 ekskl. moms. Prisen dækker en fuld dags mediation (op til 8 timer), lokaler og forplejning i Mediationsinstituttet samt sædvanlig forberedelse for mediator.

Hastebehandling

Vælger du hastebehandling, sætter Mediationsinstituttet alle sejl til, så din sag medieres inden for 7 dage fra henvendelsen.

Hastebehandlingen koster et tillægshonorar svarende til 50% af normaltaksten.

Eksempler

5 års konflikt, 8 processkrifter og 100 sagsakter afløst af 3 timers mediation

To danske shippingfirmaer havde i mere end fem år været uenige om beregning af fragt for noget gods, som det ene firma havde transporteret for det andet.

Sagen havde verseret i mere end tre år for Sø -og Handelsretten, der var udarbejdet 7-8 processkrifter af hver part, og det samlede antal bilag nærmede sig 100…


3 1/2 års retssag afsluttet efter 3 timers mægling

En håndværker afgav tilbud på at indrette et uudnyttet loftsrum til to værelser ved opsætning af vægge, isolering og isætning af vinduer. Ejeren af huset skulle selv udføre en del af arbejdet i forbindelse med færdiggørelsen af indretningen.

Efter at arbejdet var gået igang, blev det konstateret, at gulvene i loftsrummet gyngede, og at der skulle udlægges forstærkning af gulvet, for at rummene kunne anvendes til beboelse…


Mediation healer sårede følelser og sikrer forsat samarbejde

En strid mellem en butiksleder og en butiksejer, endte med krav om ophævelse af ansættelsesforholdet og økonomisk kompensation. Hele konflikten bundede i sårede følelser og misforståelser.

Fagforeningen havde på vegne af butikslederen fremsat et krav om ophævelse af ansættelsesforholdet som følge af arbejdsgiverens misligholdelse…


Strid om uberettiget bortvisning endte med kommerciel win-win situation

Påstanden om misbruget blev fremsat i tilknytning til, at sælgeren havde søgt arbejde hos en delvis konkurrent til arbejdsgiveren. Sælgeren bestred, at der var noget usædvanligt i, at han havde oplysningerne, og at det var oplysninger, han alligevel kendte fra salgsmøder.

Sælgerens fagforening rejste et krav vedrørende uberettiget bortvisning på godt 200.000 kr.
 Fagforeningens advokat foreslog…


Strid mellem bygherre og rådgiver løst gennem mediation

Under den fortsatte ombygning fandt bygherren ud af, at de anvisninger, den første rådgiver var kommet med, ikke kunne godkendes af myndighederne. Bygherren mente, at dette havde påført ham ekstra omkostninger.

Efter et par timers mediation fik parterne klarlagt deres gensidige forventninger i forbindelse med den første del af ombygningen, og parterne fandt herefter frem til en fælles løsning…


Pressemeddelelse var både årsag og løsning på konflikt

En HR-medarbejder i en større dansk virksomhed blev fyret for at have overtrådt sin tavshedspligt i relation til, hvad medarbejderne havde betroet denne som led i de personlige samtaler, som HR-medarbejderen havde ført med personalet.

Afskedigelsen blev meddelt såvel internt og eksternt, uden HR-medarbejderen havde indflydelse på hverken formen eller indholdet i meddelelsen…


16 siders stævning, 35 bilag og omfattende svarskrift forligt gennem mediation

Beløbet udgjorde det tab, som sagsøger havde lidt ved, at de 2 udbydere nægtede at vedstå et tilbud på levering af en IT løsning i overensstemmelse med et nærmere beskrevet udbudsmateriale.

Stævningen udgjorde 16 sider med 35 bilag og et omfattende svarskrift med et stort antal bilag…


Fra 0 kr. til 50.000 kr. på to møder

En arkitekt sagsøger bygherre for ca. 50.000 kr. for udarbejdelse af tegninger. Bygherren vil ikke betale.

Tegningerne er i orden, men byggeriet kan ikke opføres indenfor den økonomiske ramme, som bygherre har fastsat.

Begge parter er repræsenteret ved advokat, men parterne vælger at møde alene til retsmæglingen…


Efter en dags mediation genoptog parterne samarbejdet

En opfinder søgte ingeniørbistand til udvikling af en ny kædesav med hidtil uhørt indbygget sikkerhed og en nærmest uopslidelig savkæde.

Opfinderen var ikke tekniker, og parterne oplevede i udviklingsforløbet, at de i stigende grad talte forbi hinanden. I frustration holdt opfinderen op med at betale ingeniørfirmaets regninger, og som konsekvens af den manglende betaling stoppede ingeniørfirmaet udviklingen af kædesaven…


Brud på klausul dømmes i byretten, ankes til landsretten – mediation løser konflikten

En salgschef i et vikarbureau havde i sin ansættelseskontrakt en kunde- og konkurrenceklausul samt en medarbejderklausul. I forbindelse med salgschefens fratræden viste det sig, at salgschefen både i opsigelsesperioden og efterfølgende udførte arbejde for en konkurrent, selvom han først officielt tiltrådte ved klausulperiodens udløb…


Udpegning

Mediationsinstituttet udpeger mediatoradvokater med den rette
ekspertise, der matcher problemstillingen og jeres ønsker.
Vi formidler kontakt, sikrer at mediator ikke er inhabil
og evaluerer efterfølgende.

 

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066