UK

Mediation i erhvervslivet

Mediation er en hurtig og direkte måde at løse konflikter på. Uanset om der er to eller flere parter, løses konflikten ved dialog, hvor målet er at nå frem til en løsning, alle parter er tilfredse med, uanset hvor kompleks og omfangsrig sagen måtte være.

Sådan foregår mediation

Mediation er en effektiv måde at løse konflikter på udenom retten og i fuld fortrolighed.

En neutral og upartisk mediator hjælper parterne til at identificere problemstillingerne, drøfte individuelle interesser og behov og endelig hjælpe parterne med at finde de løsninger der passer til parterne og stemmer bedst med deres interesser og behov.

Målet er i fællesskab at finde løsninger, der tager udgangspunkt i parternes interesser og behov og ikke blot juridiske normer. Ved mediation fokuseres der ikke kun på den juridiske del. Du får mulighed for at komme til orde og få indflydelse på løsningen af konflikten, i stedet for at lade en dommer træffe afgørelsen.

Mediation giver parterne mulighed for at komme videre så hurtigt som muligt og på den bedst mulige måde.

Hvor lang tid tager mediation?

Typisk vil en erhvervsretslig tvist kunne løses på et til to møder afhængig af sagens omfang. Mediationsinstituttet tilbyder samtidig en særlig hastebehandling, som sikrer, at mediationen er i gang inden for 48 timer og afsluttes indenfor 7 dage.

 

Kan mediation bruges i min sag?

Mediation kan bruges i en lang række erhvervsmæssige sager, bl.a. når det gælder kontraktforhold, erstatningssager og meget andet. Mediation anvendes også i stigende grad af bl.a. internationalt orienterede virksomheder. Se eksempler på anvendelsen af mediation i vores cases nedenfor.

Hvad koster det?

I sager, hvor begge parter er erhvervsdrivende er prisen som udgangspunkt kr. 30.000 + moms. Prisen dækker en fuld dags mediation (op til 8 timer) samt sædvanlig forberedelse for mediator.

Hvis der er behov for yderligere tid til at forberede og/eller afslutte sagen, vil denne tid blive faktureret med kr. 2.500 + moms pr. yderligere time.

Se i øvrigt under priser og regler.

Hastebehandling

Vælger du hastebehandling, sætter Mediationsinstituttet alle sejl til, så din sag medieres inden for 7 dage fra henvendelsen.

Hastebehandlingen koster et tillægshonorar svarende til 50% af normaltaksten.Eksempler

5 års konflikt, 8 processkrifter og 100 sagsakter afløst af 3 timers mediation

To danske shippingfirmaer havde i mere end fem år været uenige om beregning af fragt for noget gods, som det ene firma havde transporteret for det andet.

Sagen havde verseret i mere end tre år for Sø -og Handelsretten, der var udarbejdet 7-8 processkrifter af hver part, og det samlede antal bilag nærmede sig 100…


Mediation healer sårede følelser og sikrer forsat samarbejde

En strid mellem en butiksleder og en butiksejer, endte med krav om ophævelse af ansættelsesforholdet og økonomisk kompensation. Hele konflikten bundede i sårede følelser og misforståelser.

Fagforeningen havde på vegne af butikslederen fremsat et krav om ophævelse af ansættelsesforholdet som følge af arbejdsgiverens misligholdelse…


Strid om uberettiget bortvisning endte med kommerciel win-win situation

Påstanden om misbruget blev fremsat i tilknytning til, at sælgeren havde søgt arbejde hos en delvis konkurrent til arbejdsgiveren. Sælgeren bestred, at der var noget usædvanligt i, at han havde oplysningerne, og at det var oplysninger, han alligevel kendte fra salgsmøder.

Sælgerens fagforening rejste et krav vedrørende uberettiget bortvisning på godt 200.000 kr.
 Fagforeningens advokat foreslog…


Pressemeddelelse var både årsag og løsning på konflikt

En HR-medarbejder i en større dansk virksomhed blev fyret for at have overtrådt sin tavshedspligt i relation til, hvad medarbejderne havde betroet denne som led i de personlige samtaler, som HR-medarbejderen havde ført med personalet.

Afskedigelsen blev meddelt såvel internt og eksternt, uden HR-medarbejderen havde indflydelse på hverken formen eller indholdet i meddelelsen…


16 siders stævning, 35 bilag og omfattende svarskrift forligt gennem mediation

Beløbet udgjorde det tab, som sagsøger havde lidt ved, at de 2 udbydere nægtede at vedstå et tilbud på levering af en IT løsning i overensstemmelse med et nærmere beskrevet udbudsmateriale.

Stævningen udgjorde 16 sider med 35 bilag og et omfattende svarskrift med et stort antal bilag…


Efter en dags mediation genoptog parterne samarbejdet

En opfinder søgte ingeniørbistand til udvikling af en ny kædesav med hidtil uhørt indbygget sikkerhed og en nærmest uopslidelig savkæde.

Opfinderen var ikke tekniker, og parterne oplevede i udviklingsforløbet, at de i stigende grad talte forbi hinanden. I frustration holdt opfinderen op med at betale ingeniørfirmaets regninger, og som konsekvens af den manglende betaling stoppede ingeniørfirmaet udviklingen af kædesaven…


Brud på klausul dømmes i byretten, ankes til landsretten – mediation løser konflikten

En salgschef i et vikarbureau havde i sin ansættelseskontrakt en kunde- og konkurrenceklausul samt en medarbejderklausul. I forbindelse med salgschefens fratræden viste det sig, at salgschefen både i opsigelsesperioden og efterfølgende udførte arbejde for en konkurrent, selvom han først officielt tiltrådte ved klausulperiodens udløb…


Book en mediator

Mediationsinstituttet udpeger mediatoradvokater med den rette
ekspertise, der matcher problemstillingen og jeres ønsker.
Vi sørger for alt det praktiske, sikrer at mediator er
neutral og upartisk og evaluerer processen, så I får
det bedst mulige grundlag for at løse jeres tvist.

 

Mediationsinstituttet / Vesterbrogade 32 / 1620 København V / Tlf. 3939 0066